KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH MÁY CHIẾU

KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH DÀNH CHO MÁY CHIẾU TỪ 50 INCH ĐẾN 450 INCH

Xem nhanh

KÍCH THƯỚC MÀN CHIẾU 3 CHÂN - MÀN CHIẾU CHÂN ĐỨNG DA-LITE

Màn chiếu 3 chân 50 INCH - Kích thước 1m25 x 1m25 - 50" x 50"  - 70 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu 3 chân 60 INCH - Kích thước 1m52 x 1m52 - 60" x 60" - 85 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu 3 chân 70 INCH - Kích thước 1m78 x 1m78 - 70" x 70" - 100 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu 3 chân 80 INCH - Kích thước 2m03 x 2m03 - 80" x 80" - 113 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu 3 chân 84 INCH - Kích thước 2m13 x 2m13 - 84" x 84" - 120 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu 3 chân 96 INCH - Kích thước 2m44 x 1m83 - 96" x 72" - 120 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu 3 chân 96 INCH - Kích thước 2m44 x 2m44 - 96" x 96" - 136 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu 3 chân 150 INCH - Kích thước 3m05 x 2m29 - 120" x 90" - 150 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

MAN CHIEU 3 CHAN - MAN CHIEU CO CHAN

MAN CHIEU CO CHAN - MAN CHIEU 3 CHAN

KÍCH THƯỚC MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG CỐ ĐỊNH DA-LITE

Màn chiếu treo tường kéo tay 50 INCH -  Kích thước 1m25 x 1m25 -  50" x 50 - 70 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu treo tường kéo tay tự cuốn chậm 70 INCH - Kích thước 1m78 x 1m78 - 70" x 70" - 100 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu treo tường kéo tay 80 INCH - Kích thước 2m03 x 2m03 - 80" x 80" - 113 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu treo tường kéo tay 84 INCH - Kích thước 2m13 x 2m13 - 84" x 84" - 120 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu treo tường kéo tay tự cuốn chậm 84 INCH - Kích thước 2m13 x 2m13 - 84" x 84" - 120 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu treo tường kéo tay 96 INCH - Kích thước 2m44 x 1m83 - 96" x 72" - 120 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu treo tường kéo tay tự cuốn chậm 170 INCH - Kích thước 3m05x3m05 - 120" x 120" - 170 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu treo tường kéo tay tự cuốn chậm 150 INCH - Kích thước 3m05 x 2m29 - 120" x 90" -  150 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

MAN CHIEU TREO TUONG KEO TAY CAC LOAI

KÍCH THƯỚC MÀN CHIẾU ĐIỆN TREO TƯỜNG TỪ XA DA-LITE

Màn chiếu điện 50 INCH -  Kích thước 1m25 x 1m25 -  50" x 50 - 70 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu điện 80 INCH - Kích thước 2m03 x 2m03 - 80" x 80" - 113 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu điện 84 INCH - Kích thước 2m13 x 2m13 - 84" x 84" - 120 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu điện 96 INCH - Kích thước 2m44 x 2m44 - 96" x 96" - 136 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu điện 96 INCH - Kích thước 2m44 x 1m83 - 96" x 72" - 120 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu điện 170 INCH - Kích thước 3m05x3m05 - 120" x 120" - 170 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu điện150 INCH - Kích thước 3m05 x 2m29 - 120" x 90" -  150 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu điện 180 INCH - Kích thước 3m60x2m70 - 144''x110 - 180 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu điện 200 INCH - Kích thước 3m60x3m60 - 141''x141'' - 200 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu điện 200 INCH - Kích thước 4m07x3m05 - 160" x 120"  - 200 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu điện 225 INCH - Kích thước 4m07x4m07 - 160" x 160"  - 225 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu điện 250 INCH - Kích thước 4m60x4m60 - 181" x181" - 250 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu điện 250 INCH - Kích thước 5m10 x 3m80 - 200"x 150" - 250 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu điện 300 INCH - Kích thước 6m10x4m57 - 240" x 180" - 300 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu điện 340 INCH - Kích thước 6m1x6m1 - 240" x 240" - 340 INCH đường chéo - tỷ lệ 1:1

Màn chiếu điện 400 INCH - Kích thước 8m13x6m1 - 320" x 240" - 400 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu điện 450 INCH - Kích thước 9m14x6m86 - 320" x 270" - 400 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

MAN CHIEU DIEN DALITEDIEU KHIEN MAN CHIEU DIEN

KÍCH THƯỚC MÀN CHIẾU TAB TENSION - MÀN CHIẾU PHIM DA-LITE

Màn chiếu phim 70 INCH - Kích thước 1m77 x 1,3m - 70"x 53" - 88 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu phim 84 INCH - Kích thước 2m13 x 1m6 - 84" x 63" - 105 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu phim 96 INCH - Kích thước 2m44 x 1m83 - 96" x 72" - 120 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu phim 150 INCH - Kích thước 3m05 x 2m29 - 120"x 90" - 150 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu phim 200 INCH - Kích thước 4m07x3m05 - 160" x 120" - 200 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu phim 250 INCH - Kích thước 5m10 x 3m80 - 200"x 150" - 250 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu phim 300 INCH - Kích thước 6m10x4m57 - 240" x 180" - 300 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu phim 400 INCH - Kích thước 8m13x6m1 - 320" x 240" -  400 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu phim 70 INCH - Kích thước 1m77 x 1m - 70"x 39" - 80 INCH đường chéo - tỷ lệ 16:9

Màn chiếu phim 92 INCH - Kích thước 2m03 x 1m14 - 80" x 45" - 92 INCH đường chéo - tỷ lệ 16:9

Màn chiếu phim 100 INCH - Kích thước 2m21 x 1m25 - 87" x 49" - 100 INCH đường chéo - tỷ lệ 16:9

Màn chiếu phim 106 INCH - Kích thước 2m3 x 1m3 - 92"x 52" - 106 INCH đường chéo - tỷ lệ 16:9

Màn chiếu phim 120 INCH - Kích thước 2m65 x 1m49 - 105" x 59" - 120 INCH đường chéo - tỷ lệ 16:9

Màn chiếu phim 133 INCH - Kích thước 2m95 x 1m65 - 116" x 65" - 133 INCH đường chéo - tỷ lệ 16:9

Màn chiếu phim 150 INCH - Kích thước 3m32 x 1m87 - 131"x 73" - 150 INCH đường chéo - tỷ lệ 16:9

Màn chiếu phim 200 INCH - Kích thước 4m43 x 2m49 - 174" x 98" - 200 INCH đường chéo - tỷ lệ 16:9

MAN CHIEU PHIM TAB TENSIONMAN CHIEU PHIM FULL HD, 3D

KÍCH THƯỚC MÀN CHIẾU KHUNG CHIẾU TRƯỚC VÀ CHIẾU SAU DA-LITE

Màn chiếu khung 72 INCH -  Kích thước 1m46 x 1m10 - 57 x 43 - 72 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu khung 84 INCH - Kích thước 1m71 x 1m28 - 67 x 50 - 84 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu khung 100 INCH - Kích thước 2m03 x 1m52 - 80 x 60 - 100 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu khung 120 INCH - Kích thước 2m44 x 1m83 - 96 x 72 - 120 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu khung 150 INCH - Kích thước 3m05 x 2m29 - 120 x 90 - 150 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu khung 180 INCH - Kích thước 3m66 x 2m74 - 144 x 108 - 180 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu khung 200 INCH - Kích thước 4m06 x 3m05 - 160 x 120 - 200 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu khung 250 INCH - Kích thước 5m08 x 3m81 - 200 x 150 - 250 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu khung 300 INCH - Kích thước 6m10 x 4m60 - 240 x 180 - 300 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

Màn chiếu khung 350 INCH - Kích thước 7m10 x 5m33 - 280 x 210 - 350 INCH đường chéo - tỷ lệ 4:3

MAN CHIEU KHUNG DI DONG - MAY CHIEU BAC HA

PHÂN PHỐI MÀN CHIẾU CHÍNH HÃNG TẠI HÀ NỘI

  1. Màn chiếu văn phòng

  2. Màn chiếu lớp học, trường học

  3. Màn chiếu hội trường

  4. Màn chiếu hội thảo

  5. Màn chiếu kinh doanh

  6. Màn chiếu cafe bóng đá

  7. Màn chiếu cho thuê

  8. Màn chiếu sự kiện

  9. Màn chiếu ngoài trời

Màn chiếu tại Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Yên bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, ......

MÁY CHIẾU BẮC HÀ CHUYÊN PHÂN PHỐI TẤT CẢ CÁC LOẠI MÀN CHIẾU CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI
ĐC: SỐ 8D1 - KĐT ĐẠI KIM - QUẬN HOÀNG MAI - TP HÀ NỘI
WEBSITE: WWW.MAYCHIEUBACHA.VN
SĐT HOTLINE: 0984.306.784 - 0962.523.680 - 0979.291.592